<h3>Ervaring: interim-management>


Interim-manager scholengemeenschap (2012)
Algehele leiding
Overbruggingsmanagement

Interim-manager zelfstandig gymnasium (2008/09)

Algehele leiding.
Schoolleiding met drie deels onervaren, deels tegenover elkaar
staande,deels nieuwe conrectoren tot goed functionerend team gemaakt.
Functieprofiel jaarleiders ontworpen en vastgesteld.
Andere organisatiestructuur ingevoerd,
Klimaat onder personeel verbeterd.
Bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd.
ICT-voorzieningen gemoderniseerd.
Werving en selectie nieuwe rector begeleid.


Interim-manager zelfstandig gymnasium (2007)
Algehele leiding.
Ontwikkeling vers managementteam.
Bovenschools belangrijke bijdrage geleverd aan hanteren bestuurscrisis.


Interim-lid centrale directie openbaar voortgezet onderwijs (2006)
Stichting met 2 scholen
Overgang naar model van CvB en RvT, aanpassen organisatiestructuur, medezeggenschapsstructuur.
Werving en selectie toekomstig vz. CvB.
Inpassen van tot Stichting toegetreden praktijkschool.
P&O, PR.

Interim-manager school voor havo/vwo (2005-2006)
Eindverantwoordelijk vestiging
1500 leerlingen.
Personeel heeft vertrouwen in bestuur en leiding verloren.
Schoolontwikkeling stagneert. Besluitvorming inadequaat. Communicatie slecht.
Gebrek aan samenhang binnen de directie.

Interim-bestuursmanager openbaar voortgezet onderwijs (2003 - 2004)
Eindverantwoordelijk
Vier openbare scholen voor voortgezet onderwijs en stafbureau.
Aandachtspunten van het bestuur: competentiemanagement, planning en control.

Interim-manager school Alkmaar (2003)
Eindverantwoordelijk vestiging
Vastgelopen innovatieproces weer op gang gebracht, kersvers en onervaren managementteam tot eenheid gemaakt, daarna directeur vanuit ziekteverlof in team geïntegreerd.

Interim-manager drie "gefuseerde" scholen (2001/2002)
Eindverantwoordelijk. Gehele directie door bestuur aan de kant gezet.
Door personeel jaren tegengewerkte fusie geëffectueerd. Concentratie leerlingen in één gebouw en samenvoeging personeel gerealiseerd. Geheel nieuw managementteam aangesteld.
Besluitvorming en communicatie verbeterd, beoordelingsysteem en arbobeleid geïntroduceerd.
Mede verantwoordelijk voor ontwikkeling van een besturenfusie.

Interim-manager scholengemeenschap (2001)
Eindverantwoordelijk na een lange periode van mismanagement
Nieuwe structuur voor leiding en nieuwe organisatiestructuur ingevoerd.
Vertrouwen werkvloer in leiding hersteld.
Financieel resultaat: tering naar de nering gezet.
Lid directieraad, mede verantwoordelijk voor bovenschools beleid.

Interim-manager scholengemeenschap (1993)
(Uitgevoerd gelijktijdig met rectoraat eigen school)
Eindverantwoordelijk als bestuursgedelegeerde

Interventie in conflictsituatie directie en directie <> team.
Supervisie over de schoolleiding.
Ontwikkeling overleg- en organisatiestructuur.
Begeleiden fusieproces.

Interim-manager scholengemeenschap (1990)
(Uitgevoerd gelijktijdig met rectoraat eigen school)
Eindverantwoordelijk. Rector was wegens mismanagement op zijspoor gezet.

Creëren van een nieuw élan, 'erop-of-eronder' (in verband met dreigende opheffing van de school). Het dichten van de kloof tussen de school en de internationale afdeling. Communicatie en besluitvormingsstructuur verbeterd. Enthousiasme bij medewerkers hersteld.


( naar volgende bladzijde)